مجمع بشری در برگزاری چندین همایش همکاری  قابل توجهی داشته است از جمله:

  1.  شرکت و همکاری در همایش زنان در افغانستان.
  2. شرکت در همایش سراسری زن معاصر در مؤسسه عالی شهیده بنت الهدی.
  3. برگزاری همایش «حقوق زن در خانواده و اجتماع در افغانستان».

کل بازدیدکنندگان:18824| بازدید امروز:15 |بازدید کننده آنلاین:1 جستجوی پیشرفته اخبار