برگزاری کارگاه از آن جهت اهمیت دارد  که کار زمینه­ی مناسب برای تبادل نظر را فراهم آورده و سبب دانش افزایی افراد شرکت کننده در کارگاه می گردد.

 

عناوین کارگاه:

1 –خبرنگاری

2 - وبلاگ نویسی در مسائل زنان

3 - جریان شناسی فمینیسم

4 - پرورش مذهبی فرزندان

5 - تأثیر فمینیسم بر فرزندان                 

6 - مهارتهای زندگی

7 - نقش زنان مبلغ در افغانستان

8 - خشونت علیه زنان در افغانستان

9 - نظام بین المللی حقوق بشر زنان افغانستان

10 - تهاجم فرهنگی و زنان افغان

11 - خانواده و کودک

12 - زن در رسانه های افغانستان

 

 

برنامه­های برگزاری کارگاه

 

عنوان کارگاه

ملاحظات

خبرنگاری

وبلاگ نویسی در مسائل زنان

جریان شناسی فمینیسم

پرورش مذهبی فرزندان

تأثیر فمینیسم بر فرزندان                 

مهارتهای زندگی

نقش زنان مبلغ در افغانستان

خشونت علیه زنان در افغانستان

نظام بین المللی حقوق بشر زنان افغانستان

تهاجم فرهنگی و زنان افغان

خانواده و کودک

زن در رسانه های افغانستان

اتمام

اتمام

اتمام

اتمام

در حال اجراء

در حال بررسی

اتمام

در حال بررسی

در حال بررسی

اتمام

اتمام

در حال بررسی

 

 

 

 

 

کل بازدیدکنندگان:18830| بازدید امروز:21 |بازدید کننده آنلاین:2 جستجوی پیشرفته اخبار